kampfflieger: (the Gyro Captain)
[personal profile] kampfflieger
За шо я люблю німців - так це за технічний геній. Виглядає це так: "А давайте зробимо якусь нелюдську хуйню!" "Яволь!" і роблять. Більше того, все що завгодно буде прекрасно працювати.Хулі такого, скажете ви, якась чергова гаубиця, схожа на Гешуцваген IVb. Ну да, вопчім-то, схожа. Цей монстер називаєця Heuschrecke 10 і він уміє сам собі зривати башту.


Слєдітє за рукамі. Гора заліза по боках корпусу розкладається у кран, після чого за допомогою екіпажу і бєніної мами башта знімається і встановлюється на заздалегідь викопану ямку, таким чином утворюючи ДОТ.Шассі після цього бадьоро пиздує в тил. А чому це зробили, спитаєте ви? Відповідаємо чесно - бо могли.На жаль, тільки скрутні умови 45 року не дозволили запустити цей шедевр в серію.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kampfflieger: (Default)
kampfflieger

September 2017

S M T W T F S
     12
3 4 56 789
101112 13141516
17 18 1920 2122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios